30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 24. jaanuaril 2018 – Finanzamt Trier versus Cardpoint GmbH kui Moneybox Deutschland GmbH õigusjärglane

(Kohtuasi C-42/18)

(2018/C 152/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt Trier

Kaebaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Cardpoint GmbH kui Moneybox Deutschland GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 77/388/EMÜ (1) artikli 13 B osa punkti d alapunkti 3 alusel on käibemaksust vabastatud sellised tehnilised ja administratiivseid teenused, mida teenuseosutaja osutab sularahaautomaate käitavale pangale ja sularahaautomaadist sularaha väljamaksmisel, kui Euroopa Liidu Kohtu 26. mai 2016. aasta otsuse kohaselt kohtuasjas Bookit, C-607/14 (EU:C:2016:355) ei kohaldata viidatud sätte alusel maksuvabastust samalaadsete tehniliste ja administratiivsete teenuste suhtes, mida teenuseosutaja osutab kaardimaksete vahendusel toimuva kinopiletite müügi puhul?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).