23.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/27


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) la 22 ianuarie 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

(Cauza C-41/18)

(2018/C 142/36)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Meca Srl

Pârâtă: Comune di Napoli

Întrebarea preliminară

Principiile comunitare ale protecției încrederii legitime și securității juridice, prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și principiile care decurg din acestea, cum sunt egalitatea de tratament, nediscriminarea, proporționalitatea și efectivitatea prevăzute de Directiva 2014/24/UE (1), precum și dispozițiile articolului 57 alineatul (4) literele (c) și (g) din directiva menționată se opun aplicării unei reglementări naționale precum cea italiană, cuprinsă la articolul 80 alineatul 5 litera c) din Decretul legislativ nr. 50/2016, potrivit căruia invocarea în justiție a unor deficiențe semnificative de care s-a dat dovadă în derularea unei proceduri anterioare de achiziții publice, care au dus la încetarea anticipată a unui contract de achiziţii publice anterior, împiedică, până la soluționarea definitivă a litigiului civil, efectuarea de către autoritatea contractantă a vreunei evaluări cu privire la fiabilitatea ofertantului și fără ca întreprinderea să fi demonstrat adoptarea măsurilor de self cleaning destinate să remedieze încălcările și să prevină repetarea acestora?


(1)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).