23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/26


Euroopa Komisjoni 22. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 10. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-180/15: Icap plc jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-39/18 P)

(2018/C 142/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Mongin)

Teised menetlusosalised: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada edasi kaevatud kohtuotsus (punktid 281–299 ja resolutsioon) osas, milles tühistatakse vaidlusaluse otsuse artiklis 2 määratud trahvid;

lükata tagasi Icapi poolt Üldkohtule esitatud viies ja kuues väide, mis puudutavad trahve, ning määrata Euroopa Kohtu täielikku pädevust teostades Icapile sobivad trahvid;

mõista Icapilt välja käesoleva menetlusega seotud kõik kohtukulud ja muuta edasi kaevatud esimese astme kohtuotsust kohtukulude jaotust puudutavas osas sõltuvalt apellatsioonimenetluses tehtavast lahendist.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon põhjendab oma apellatsioonkaebust järgmise väitega:

Komisjon on seisukohal, et kohtuotsuses, mille Üldkohus tegi kohtuasjas T-180/15: Icap plc jt vs. komisjon, EU:T:2017:795, kohaldas ta vääralt Euroopa Kohtu praktikat seoses põhjendusega, mis tuleb trahvide määramisel esitada. Üldkohtu otsus kaldub kõrvale kohtuasjas C-194/14 P: AC Treuhand vs. komisjon, EU:C:2015:717, tehtud väga olulise lahendi punktidest 66–68 ja kohustab komisjoni esitama üksikasjalikuma põhjenduse meetodi kohta, mida ta kasutab ELTL artikli 101 rikkumiste eest trahvi määramisel, eriti kui ta kohaldab trahvide arvutamise suuniste punkti 37. Komisjoni apellatsioonkaebuses palutakse, et kõrvaldataks Üldkohtupoolsed õigusnormi rikkumised, mis juhul, kui nendega nõustutakse, mõjuksid väga negatiivselt komisjoni võimele määrata sobivad trahvid, mis oleksid piisavalt hoiatavad. Selle eesmärgi saavutamiseks on väga oluline õige arusaam põhjendamiskohustusest, mis vastab kohtupraktikas välja kujundatud nõuetele, mida meenutati kohtuasja C-194/14 P: AC Treuhand punktis 68. Seevastu rangem trahvide põhjendamise nõue, mis hõlmaks komisjonisiseseid nõupidamisi ja arvutusi vahefaasides, mõjutaks komisjoni kaalutlusruumi trahvide määramisel, sealhulgas juhul, kui ta kohaldab trahvide arvutamise suuniste punkti 37. Selle punkti eesmärk on just võimaldada komisjonil trahvide arvutamise suunistest kõrvale kalduda ebatüüpilistes asjades, milleks on trahvi määramine rikkumise hõlbustajale. Nagu liidu kohtud on ka tunnustanud, peab komisjonile jääma alles tema hindamisõigus ja kaalutlusruum sobivate trahvide määramisel.