23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 19 januari 2018 – brottmål mot Massimo Gambino och Shpetim Hyka

(Mål C-38/18)

(2018/C 142/34)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 16, 18 och 20 b i direktiv 2012/29/EU (1) tolkas så, att de utgör hinder för att brottsoffer åter ska höras inför domstolen i ändrad sammansättning om en av parterna i förfarandet med stöd av artiklarna 511.2 och 525.2 i codice di procedura penale (såsom de har tolkats i fast praxis från Corte suprema di cassazione) nekar att ge samtycke till uppläsning av protokollen över de utsagor som samma brottsoffer tidigare har avgett inför domstolen i en annan sammansättning inom ramen för samma förfarande i en kontradiktorisk process?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, s. 57).