23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. janvārī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Massimo Gambino un Shpetim Hyka

(Lieta C-38/18)

(2018/C 142/34)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Pamatlietas puses

Massimo Gambino un Shpetim Hyka

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2012/29/ES (1) 16. pants, 18. pants un 20. panta b) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz noziegumā cietušo personu no jauna iztaujāt tiesā ar mainītu sastāvu, ja viens no tiesas procesa dalībniekiem saskaņā ar KPK 511. panta 2. punktu un KPK 525. panta 2. punktu (kā tie pastāvīgi interpretēti augstāko tiesu iestāžu judikatūrā) nedod piekrišanu nolasīt to paziņojumu protokolus, kurus tā pati cietusī persona jau sniegusi saskaņā ar sacīkstes principu citam iztiesāšanas sastāvam tajā pašā tiesas procesā?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 57. lpp.).