26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 19. januára 2018 – Vueling Airlines SA/Jean-Luc Poignant

(Vec C-37/18)

(2018/C 112/30)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vueling Airlines SA

Žalovaný: Jean-Luc Poignant

Prejudiciálne otázky

1.

Uplatní sa výklad, ktorý podal Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 27. apríla, A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309), článku 14 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1408/71/EHS (1), v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením (ES) č. 118/97 (2), zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005 (3), na spor týkajúci sa trestného činu nedeklarovanej práce, v ktorom boli vydané osvedčenia E 101 podľa článku 14 ods. 1 písm. a), na základe článku 11 ods. 1 nariadenia č. 574/72/EHS z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia č. 1408/71 (4), zatiaľ čo situácia spadala do pôsobnosti článku 14 ods. 2 písm. a) i), pre zamestnancov vykonávajúcich svoju činnosť na území členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi a na území ktorého mala pobočku letecká spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, pričom už na prvý pohľad z osvedčenia E 101, ktoré uvádza letisko ako miesto činnosti zamestnanca a leteckú spoločnosť ako zamestnávateľa, možno vyvodiť záver, že bol získaný podvodným spôsobom?

2.

V prípade kladnej odpovede, má sa zásada prednosti práva Únie vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátny súd, ktorý je pri uplatnení vnútroštátneho práva viazaný účinkami právoplatného rozhodnutia veci trestným súdom vo vzťahu k občianskoprávnemu súdu, vyvodil dôsledky rozhodnutia trestného súdu, vydaného v rozpore s pravidlami práva Únie v tom zmysle, že v občianskoprávnom konaní uloží zamestnávateľovi povinnosť nahradiť škodu zamestnancovi výlučne z dôvodu, že tento zamestnávateľ bol odsúdený v trestnom konaní za nedeklarovanú prácu?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 1971, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, ktoré mení a dopĺňa a aktualizuje nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. s. ES L 28, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/003, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. EÚ L 177, 2005, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 1972, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 83).