26.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. janvārī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Vueling Airlines SA/Jean-Luc Poignant

(Lieta C-37/18)

(2018/C 112/30)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vueling Airlines SA

Atbildētājs: Jean-Luc Poignant

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai Eiropas Savienības Tiesas sniegtā interpretācija 2017. gada 27. aprīļa spriedumā A Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309) par Regulas Nr. 1408/71 (1) redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Regulu (EK) Nr. 118/97 (2), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) Nr. 647/2005 (3), 14. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piemērojama pārkāpumam saistībā ar nelegālo darbu, kurā E 101 sertifikāti tikuši izdoti atbilstoši 1972. gada 21. marta Regulai Nr. 574/72/EK, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr. 1408/71 (4), lai gan situācija atbilda 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktam attiecībā uz darba ņēmējiem, kas veic savu darbu tās dalībvalsts teritorijā, kuras pilsoņi viņi ir un kurā gaisa pārvadājumu uzņēmumam, kas reģistrēts citā dalībvalstī, ir filiāle, un sertifikāta E 101 formulējums, kurā kā darba ņēmēja darba vieta minēta lidosta un kā darba devējs – aviokompānija, ļauj secināt, ka šis sertifikāts iegūts krāpnieciskā ceļā?

2)

apstiprinošas atbildes gadījumā, vai Eiropas Savienības tiesību pārākuma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neļauj valsts tiesai, kurai atbilstoši valsts tiesībām ir jāpiemēro krimināltiesas res judicata spēks pār civiltiesu, izdarīt secinājumus no krimināltiesas sprieduma, kas pasludināts neatbilstoši Eiropas Savienības tiesību normām, civillietā piespriežot darba devējam samaksāt zaudējumu atlīdzību darbiniekam, pamatojoties tikai uz to, ka krimināltiesa ir sodījusi šo darba devēju par nelegālo darbu?


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 118/97 (1996. gada 2. decembris), ar kuru groza un atjaunina Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 OV L 28, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 647/2005 (2005. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (OV L 117, 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 74, 1. lpp.).