201806220131970352018/C 240/13342018CJC24020180709BG01BGINFO_JUDICIAL2018011891021

Дело C-34/18: Преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 18 януари 2018 г. — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.


C2402018BG910120180118BG001391102

Преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 18 януари 2018 г. — Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Дело C-34/18)

2018/C 240/13Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Ítélőtábla

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ottília Lovasné Tóth

Ответник: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли точка 1, буква р) от приложението към Директива [93/13] ( 1 ) да се тълкува в смисъл, че като императивна правна разпоредба на Съюза забранява принципно и без да е необходим допълнителен анализ в това отношение, кредитодателят да налага на длъжника, който има качеството на потребител, стандартна договорна клауза или такава, която не е индивидуално договорена, чиято цел или последици са да се размести доказателствената тежест?

2)

В случай че въз основа на точка 1, буква р) от приложението към Директива [93/13] е необходимо да се преценят целта или последиците на договорната клауза, може ли да се приеме, че упражняването на правата на потребителите е ограничено от договорна клауза,

по силата на която длъжникът, който има качеството на потребител, може с основание да счита, че трябва да изпълни договора в неговата цялост и всичките му отделни клаузи, по начина и в степента, определени от кредитодателя, дори когато длъжникът е убеден, че претендираните от кредитодателя суми са недължими изцяло или отчасти, или

чийто последици се състоят в ограничаване или изключване на достъпа на потребителите до способ за разрешаване на спорове, основан на лоялни преговори, тъй като за кредитодателя е достатъчно да се позове на разглежданата договорна клауза, за да се счита, че спорът е разрешен?

3)

В случай че неравноправният характер на договорните клаузи, изброени в приложението към Директива [93/13], трябва да се прецени с оглед на критериите, които се съдържат в член 3, параграф 1, изпълнява ли изискванията за яснота и разбираемост по член 5 от същата директива договорна клауза, която оказва влияние върху решенията на потребителя относно изпълнението на договора, уреждането на споровете с кредитодателя по съдебен или извънсъдебен ред или върху упражняване на правата му, и която клауза, макар да е граматически ясна, има правни последици, които могат да бъдат определени единствено чрез тълкуване на национални разпоредби, относно които не е имало установена съдебна практика нито към момента на сключване на договора, нито след това?

4)

Трябва ли точка 1, буква м) от приложението към Директива [93/13] да се тълкува в смисъл, че договорна клауза, която не е договорена индивидуално, може да бъде неравноправна също така когато дава право на продавача или доставчика да определя едностранно дали изпълнението на потребителя отговаря на уговореното в договора и когато потребителят се счита за обвързан от нея още преди страните да са осъществили престациите си?


( 1 ) Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).