26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour du travail de Liège (Belgija) 18. januarja 2018 – V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Zadeva C-33/18)

(2018/C 112/29)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: V

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 87(8) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1) razlagati tako, da mora oseba, ki je pred 1. majem 2010 začela opravljati dejavnost zaposlene osebe v Velikem vojvodstvu Luksemburg in dejavnost samozaposlene osebe v Belgiji, da bi zanjo veljala zakonodaja, ki se uporablja na podlagi Uredbe št. 883/2004, za to vložiti izrecno zahtevo, čeprav v Belgiji pred 1. majem 2010 ni bila vključena v noben sistem in je belgijska zakonodaja v zvezi s socialnim položajem samozaposlenih oseb zanjo veljala le retroaktivno, po izteku trimesečnega roka, ki je začel teči 1. maja 2010?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je posledica zahteve iz člena 87(8) Uredbe št. 883/2004, vložene v zgoraj opisanih okoliščinah, uporaba zakonodaje države, pristojne v skladu z Uredbo št. 883/2004, z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2010?


(1)  UL, L 166, str. 1.