30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 18 januari 2018 – Tiroler Gebietskrankenkasse mot Michael Moser

(Mål C-32/18)

(2018/C 152/05)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Tiroler Gebietskrankenkasse

Motpart: Michael Moser

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1.

Ska artikel 60.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (1) om samordning av de sociala trygghetssystemen tolkas så, att en sekundärt behörig medlemsstat (Österrike) ska utbetala en familjeförmån i form av ett tilläggsbelopp som avser skillnaden mellan den föräldrapenning som utbetalas i den primärt behöriga medlemsstaten och den inkomstrelaterade föräldrapenningen i den andra medlemsstaten till en förälder som bor och arbetar i en primärt behörig medlemsstat (Tyskland) enligt artikel 68.1 b i) i förordning nr 883/2004, om båda föräldrarna är bosatta med sina gemensamma barn i den primärt behöriga medlemsstaten och enbart den andra föräldern är gränsarbetare i den sekundärt behöriga medlemsstaten?

Om den första frågan besvaras jakande:

2.

Ska den inkomstrelaterade föräldrapenningen beräknas utifrån de inkomster som faktiskt har intjänats i anställningsstaten (Tyskland) eller utifrån de inkomster som hypotetiskt skulle ha intjänats genom en liknande verksamhet i den sekundärt behöriga medlemsstaten (Österrike)?


(1)  EUT L 284, 2009, s. 1.