30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 18. januarja 2018 – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser

(Zadeva C-32/18)

(2018/C 152/05)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka in tožena stranka: Tiroler Gebietskrankenkasse

Nasprotna stranka v revizijskem postopku in tožeča stranka: Michael Moser

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 60(1), drugi stavek, Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba št. 883/2004) (1) razlagati tako, da mora sekundarno pristojna država članica (Avstrija) enemu od staršev, ki prebiva in je zaposlen v državi članici, ki je v skladu s členom 68(1)(b)(i) Uredbe (ES) št. 883/2004 primarno pristojna (Nemčija), kot družinsko dajatev izplačati dodatek zaradi razlike med starševskim nadomestilom primarno pristojne države članice in od višine dohodka odvisnega nadomestila za varstvo otroka druge države članice, če starša s skupnima otrokoma živita v primarno pristojni državi članici in je v sekundarno pristojni državi članici kot obmejni delavec zaposlen zgolj drugi o staršev?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.

Ali se od višine dohodka odvisno nadomestilo za varstvo otroka izračuna na podlagi dejanskega dohodka v državi zaposlitve (Nemčiji) ali na podlagi hipotetičnega dohodka, ki bi ga za primerljivo pridobitno dejavnost prejel v sekundarno pristojni državi članici (Avstriji)?


(1)  UL 2009, L 284, str. 1.