30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 18. januára 2018 – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser

(Vec C-32/18)

(2018/C 152/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“ a žalovaná: Tiroler Gebietskrankenkasse

Druhý účastník v konaní o opravnom prostriedku „Revision“ a žalobca: Michael Moser

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 60 ods. 1 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „nariadenie č. 883/2004“) (1) vykladať v tom zmysle, že členský štát, ktorý je v poradí prednosti príslušný v druhom rade (Rakúsko) má vyplatiť rodičovi s bydliskom a zamestnaním v štáte príslušnom v prvom rade podľa článku 68 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia č. 883/2004 (Nemecko) rozdielový doplatok medzi rodičovským príspevkom [Elterngeld] vyplateným v členskom štáte príslušnom v prvom rade a príspevkom na starostlivosť o dieťa [Kinderbetreuungsgeld] vyplácaným v závislosti od príjmu druhým členským štátom ako rodinná dávka, ak obaja rodičia so svojimi spoločnými deťmi bývajú v členskom štáte príslušnom v prvom rade a len druhý rodič je zamestnaný v členskom štáte príslušnom v druhom rade ako cezhraničný pracovník?

V prípade, že odpoveď na túto otázku bude kladná:

2.

Má sa výška príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je závislý od výšky príjmu, určiť podľa skutočne dosiahnutého príjmu v štáte zamestnania (Nemecko), alebo podľa príjmu z porovnateľnej zárobkovej činnosti hypoteticky dosiahnuteľného v štáte príslušnom v druhom rade (Rakúsko)?


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1.