30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 18. jaanuaril 2018 – Tiroler Gebietskrankenkasse versus Michael Moser

(Kohtuasi C-32/18)

(2018/C 152/05)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja ja kostja: Tiroler Gebietskrankenkasse

Vastustaja kassatsioonimenetluses ja hageja: Michael Moser

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (ELT L 284, lk 1; edaspidi „määrus“) (1), artikli 60 lõike 1 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et teisese pädevusega liikmesriik (Austria) peab maksma vanemale, kelle elu- ja töökoht on määruse nr 883/2004 artikli 68 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt esmapädevusega liikmesriigis (Saksamaa), perehüvitisena summa, mis vastab esmapädevusega liikmesriigis makstud vanemahüvitise ja teises liikmesriigis makstava sissetulekust sõltuva lapsehooldustasu vahele, kui mõlemad vanemad elavad koos ühiste lastega esmapädevusega liikmesriigis ja ainult teine vanem töötab piirialatöötajana teisese pädevusega liikmesriigis?

Juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

2.

Kas sissetulekust sõltuv lapsehooldustasu arvestatakse töökohariigis (Saksamaal) tegelikult saadud sissetuleku alusel või teisese pädevusega liikmesriigis (Austria) sarnase töö eest hüpoteetiliselt saadava sissetuleku alusel?


(1)  ELT 2009, L 284, lk 1.