30.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 152/4


Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 18 януари 2018 г. — Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser

(Дело C-32/18)

(2018/C 152/05)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tiroler Gebietskrankenkasse

Ответник: Michael Moser

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 60, параграф 1, второ изречение от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (наричан по-нататък „Регламент № 883/2004“) (1) да се тълкува в смисъл, че държава членка с вторична компетентност (Австрия) следва да заплати на родител, който пребивава и осъществява дейност като заето лице в държавата членка с приоритетна компетентност (Германия) по смисъла на член 68, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент № 883/2004, диференцираща добавка като семейно обезщетение в размер на разликата между обезщетението за родител, което се заплаща в държавата с приоритетна компетентност, и свързаното с дохода обезщетение за отглеждане на дете на другата държава членка, ако и двамата родители пребивават заедно със своите деца в държавата членка с приоритетна компетентност и само другият родител упражнява дейност като пограничен работник в държавата членка с вторична компетентност?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2)

Изчислява ли се свързаното с дохода обезщетение за отглеждане на дете въз основа на действително реализирания доход в държавата по месторабота (Германия) или въз основа на дохода, който може да бъде получен хипотетично от упражняване на сравнима дейност като заето лице в държавата членка с вторична компетентност (Австрия)?


(1)  ОВ L 284, 2009 г., стр. 1.