9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 17 januari 2018 – ”Elektrorazpredelenie Yug” EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Mål C-31/18)

(2018/C 123/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i det nationella målet

Klagande:”Elektrorazpredelenie Yug” EAD

Motpart: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Tolkningsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 2.3 och 2.5 i direktiv 2009/72/ЕG (1) tolkas på så sätt att spänningsnivån utgör det enda kriteriet för avgränsning av distributionsnätet från överföringssystemet och i konsekvens härmed mellan verksamheterna distribution och överföring av el och att medlemsstaterna, trots sin handlingsfrihet att knyta systemkunderna till det ena eller andra slaget av nät (överföringssystemet eller distributionsnätet), inte får såsom tillkommande avgränsningskriterium i fråga om verksamheterna överföring och distribution införa ägande av de tillgångar som används för att utöva dessa verksamheter?

2)

Om den första frågan besvaras jakande, ska då de abonnenter som är anslutna till mellanspänningsnät alltjämt behandlas som kunder till den systemansvarige för distributionssystemet som har licens för det aktuella området, oberoende av ägarförhållandena när det gäller de inrättningar till vilka dessa kunders elektriska installationer är direktanslutna samt oberoende av de direkta avtal som kunderna har med den systemansvarige för överföringssystemet?

3)

Om den första frågan besvaras nekande, ska då i enlighet med ändamålet och syftet med direktiv 2009/72/ЕG nationella bestämmelser som 1 § punkt 44 jämförd med punkt 20 i tilläggsföreskrifterna till energilagen vara tillåtna, enligt vilka ”överföring av el” utgörs av transport av el i överföringssystemet och ”överföringssystemet för el” utgörs av samtliga elledningar och anläggningar som är till för överföring, transformation från högspänning till mellanspänning och omfördelning av elflödena? Är under samma förutsättningar nationella bestämmelser tillåtna, som den i artikel 88.1 i energilagen, vilken har följande lydelse: ”Distributionen av el och driften av distributionsnät för el ska utövas av systemansvariga för distributionssystemet, som är ägare av detta system inom ett avgränsat område och har erhållit licens för distribution av el i detta område”?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 2009, s. 55).