9.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 123/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 17. januarja 2018 – „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Zadeva C-31/18)

(2018/C 123/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Elektrorazpredelenie Jug“ EAD

Tožena stranka: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 2, točki 3 in 5, Direktive 2009/72/ES (1) razlagati tako, da je edino merilo za razmejitev distribucijskega sistema od prenosnega sistema ter torej tudi dejavnosti „distribucije“ in „prenosa“ električne energije napetostni nivo ter da države članice, čeprav se lahko odločijo, da uporabnike sistema priključijo na eno ali drugo vrsto sistema (prenosni ali distribucijski sistem), kot dodatnega merila za razmejitev dejavnosti prenosa in distribucije ne smejo določiti lastništva premoženja, ki se uporablja za opravljanje teh dejavnosti?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali se odjemalci električne energije, ki so priključeni na srednjenapetostni sistem, vedno štejejo za odjemalce operaterja distribucijskega sistema, ki ima licenco na določenem območju, ne glede na lastništvo obratov, na katere so neposredno priključene električne naprave teh odjemalcev, in ne glede na pogodbe, ki so jih ti odjemalci neposredno sklenili z operaterjem prenosnega sistema?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali so ob upoštevanju smisla in namena Direktive 2009/72/ES dopustne nacionalne določbe, kakršna je določba člena 1, točka 44 v povezavi s točko 20, dodatnih določb k Energetskemu zakonu, v skladu s katero „prenos električne energije“ pomeni transport električne energije po prenosnem sistemu in „prenosni sistem električne energije“ celoto električnih vodov in naprav, ki so namenjeni prenosu, transformaciji električne energije iz visoke napetosti v srednjo napetosti in porazdelitvi električne energije? Ali so pod enakimi pogoji dopustne nacionalne določbe, kakršna je določba člena 88(1) Energetskega zakona, v skladu s katero: „Distribucijo električne energije in upravljanje z distribucijskimi sistemi električne energije opravljajo operaterji distribucijskih sistemov, ki so lastniki teh sistemov na omejenem območju in ki imajo licenco za distribucijo električne energije na tem območju“?


(1)  Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL 2009, L 211, str. 55).