9.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija-grad (Bulharsko) 17. januára 2018 – „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD/Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)

(Vec C-31/18)

(2018/C 123/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofija-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„Elektrorazpredelenie Jug“ EAD

Žalovaná: Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článku 2 bodov 3 a 5 smernice 2009/72/ES (1) vykladať v tom zmysle, že jediné kritérium pre odlíšenie distribučnej siete od prenosovej siete a, tomu zodpovedajúc, činností „distribúcie“ a „prenosu“ elektrickej energie je úroveň napätia, a členským štátom nie je, napriek ich voľnosti priradiť užívateľov siete k jednému alebo druhému druhu siete (prenosová alebo distribučná sieť), dovolené zaviesť dodatočné kritérium na odlíšenie činností prenosu a distribúcie v podobe vlastníctva majetku, ktorý sa používa na výkon tejto činnosti?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa s odberateľmi elektriny, ktorí majú prípojku na sieť stredného napätia, vždy zaobchádzať ako so zákazníkmi prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý má licenciu pre príslušnú oblasť, a to nezávisle od vlastníckych vzťahov k zariadeniam, ku ktorým sú elektrické zariadenia týchto odberateľov bezprostredne pripojené, a nezávisle od zmlúv, ktoré odberatelia majú s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Je podľa zmyslu a účelu smernice 2009/72/ES prípustná vnútroštátna úprava, ako je tá podľa § 1 bodu 44 v spojitosti s bodom 20 Doplňujúcich predpisov k zákonu o energetike, podľa ktorých „prenosom elektrickej energie“ je transport elektrickej energie cez prenosovú sieť a „elektrickou prenosovou sieťou“ je súhrn elektrických vedení a zariadení, ktoré slúžia na prenos, transformáciu z vysokého napätia na stredné napätie a na prerozdeľovanie energetických tokov? Je za rovnakých predpokladov prípustná vnútroštátna úprava, ako je tá v článku 88 ods. 1 zákona o energetike, ktorá stanovuje, že „distribúciu elektrickej energie a prevádzkovanie elektrických distribučných sietí vykonávajú prevádzkovatelia distribučných sietí, ktorí sú vlastníkmi takých sietí v určitej oblasti a získali licenciu na distribúciu elektrickej energie v tejto oblasti“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55).