9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 17. jaanuaril 2018 – „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD versus Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Kohtuasi C-31/18)

(2018/C 123/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja:„Elektrorazpredelenie Jug“ EAD

Vastustaja: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2009/72/ЕÜ (1) artikli 2 punkti 3 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et ainuke kriteerium jaotusvõrgu piiritlemiseks põhivõrgust ning elektrienergia „jaotamise“ piiritlemiseks elektrienergia „edastamisest“ on pinge ning hoolimata liikmesriikide tegevusvabadusest siduda võrgukasutajad ühte või teist liiki võrguga (põhivõrk või jaotusvõrk) ei ole liimesriikidel lubatud võtta edastamise ja jaotamise piiritlemisel täiendava kriteeriumina arvesse seda, kes on asjaomase tegevuse korraldamiseks kasutatava vara omanik?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas elektrienergia tarbijaid, kes on ühendatud keskpingevõrguga, tuleb alati käsitada selle jaotusvõrguettevõtja tarbijatena, kellel on luba asjaomases piirkonnas tegutseda, ja seda olenemata sellest, millised on omandisuhted seoses paigaldistega, millega on kõnealuste tarbijate rajatised vahetult ühendatud, ning olenemata lepingutest, mis on tarbijatel sõlmitud vahetult põhivõrguettevõtjaga?

3.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: kas direktiivi 2009/72/ЕÜ mõtte ja eesmärgi kohaselt on lubatavad sellised liikmesriigi õigusnormid nagu energiaseaduse täiendavate sätete § 1 punkt 44 koosmõjus punktiga 20, mille kohaselt on „elektrienergia edastamine“ elektrienergia transport põhivõrgu kaudu ja „elektrienergia põhivõrk“ on elektriliinide ja -paigaldiste kogum, mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks, pinge muundamiseks kõrgepingelt keskpingele ja elektrienergia voogude ümberjaotamiseks? Kas samadel tingimustel on lubatavad sellised liikmesriigi õigusnormid nagu energiaseaduse artikli 88 lõige 1: „Elektrienergiat jaotavad ja elektrienergia jaotusvõrke käitavad jaotusvõrguettevõtjad, kes on kõnealuste võrkude omanikud konkreetses piirkonnas ja kellele on antud luba elektrienergia jaotamiseks asjaomases piirkonnas“?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 55).