19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 17 januari 2018 – Verein für Konsumenteninformation mot Deutsche Bahn AG

(Mål C-28/18)

(2018/C 104/28)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Verein für Konsumenteninformation

Motpart: Deutsche Bahn AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (Sepa-förordningen) (1) tolkas på så sätt att betalningsmottagaren förbjuds att för betalning genom autogirosystemet inom Sepa kräva att betalaren ska vara bosatt i den medlemsstat där också betalningsmottagaren är bosatt eller har sitt säte, om det är möjligt att betala på annat sätt, som till exempel med kreditkort?


(1)  EUT L 94, 2012, s. 22.