19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 17. januára 2018 – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Vec C-28/18)

(2018/C 104/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Verein für Konsumenteninformation

Žalovaná: Deutsche Bahn AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (nariadenie SEPA) (1) vykladať v tom zmysle, že príjemcovi platby je zakázané platbu v systéme inkasa SEPA podmieňovať bydliskom platiteľa v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo (bydlisko) aj prijímateľ platby, ak je prípustná aj platba iným spôsobom, ako napríklad kreditnou kartou?


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 2012, s 22.