19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 17. jaanuaril 2018 – Verein für Konsumenteninformation versus Deutsche Bahn AG

(Kohtuasi C-28/18)

(2018/C 104/28)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verein für Konsumenteninformation

Kostja: Deutsche Bahn AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (1) (edaspidi „SEPA määrus“), artikli 9 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et makse saajal keelatakse seada makse tegemist SEPA otsekorraldusskeemis sõltuvusse maksja elukohast liikmesriigis, kus on ka makse saaja elu- või asukoht, kui makse tegemine on lubatud ka muul viisil, näiteks krediitkaardiga?


(1)  ELT 2012, L 94, lk 22.