30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Finanzgericht (Nemecko) 16. januára 2018 – Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main

(Vec C-26/18)

(2018/C 152/04)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hessisches Finanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung

Žalovaný: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Prejudiciálne otázky

1.

Vyžaduje dovoz v zmysle článku 2 ods. 1 písm. d) a článku 30 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), aby sa tovar, ktorý bol dovezený na územie Únie, uviedol do hospodárskeho obehu Únie alebo postačuje iba nebezpečenstvo, že dovezený tovar sa uvedie do hospodárskeho obehu Únie?

V prípade, ak dovoz vyžaduje uvedenie tovaru do hospodárskeho obehu Únie:

2.

Ide o uvedenie tovaru, ktorý bol dovezený na územie Únie, do hospodárskeho obehu Únie už vtedy, ak tovar v rozpore s predpismi colného práva nie je prepustený do žiadneho z colných režimov v zmysle článku 61 odsek 1 smernice alebo hoci bol do takého režimu najprv prepustený, z dôvodu protiprávneho konania z hľadiska colného práva už neskôr tomuto režimu nepodlieha, alebo v prípade protiprávneho konania z hľadiska colného práva vyžaduje uvedenie do hospodárskeho obehu Únie predpoklad, že tovar sa z dôvodu tohto protiprávneho konania z hľadiska colného práva na daňovom území členského štátu, v ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, dostal do hospodárskeho obehu Únie a je určený na spotrebovanie alebo použitie?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.