30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hessisches Finanzgericht (Saksa) on esittänyt 16.1.2018 – Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung v. Hauptzollamt Frankfurt am Main

(Asia C-26/18)

(2018/C 152/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hessisches Finanzgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Federal Express Corporation, Deutsche Niederlassung

Vastaaja: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Edellyttääkö yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 30 artiklassa tarkoitettu maahantuonti sitä, että unionin alueelle saapunut tavara tulee taloudelliseen vaihdantaan unionissa, vai riittääkö pelkkä vaara siitä, että saapunut tavara tulee taloudelliseen vaihdantaan unionissa?

Jos maahantuonti edellyttää tavaran tulemista taloudelliseen vaihdantaan unionissa:

2)

Onko unionin alueelle saapunut tavara tullut taloudelliseen vaihdantaan unionissa jo silloin, jos tavaraa ei ole tullisäännösten vastaisesti asetettu mihinkään direktiivin 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun menettelyyn tai tilanteeseen tai jos tavara asetetaan aluksi tällaiseen menettelyyn tai tilanteeseen mutta tullisäännösten vastaisten toimien vuoksi se ei myöhemmin ole enää tässä menettelyssä tai tilanteessa, vai edellyttääkö tullisäännösten vastaisten toimien tapauksessa taloudelliseen vaihdantaan unionissa tuleminen sitä, että voidaan olettaa, että kyseisten tullisäännösten vastaisten toimien vuoksi tavara tuli taloudelliseen vaihdantaan unionissa ja se voitiin luovuttaa kulutukseen tai käyttöön sen jäsenvaltion verotusalueella, jossa sääntöjenvastaiset toimet toteutettiin?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.