5.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 83/16


Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2018 door MS tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 31 mei 2017 in zaak T-17/16, MS / Commissie

(Zaak C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: MS (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

Rekwirant verzoekt het Hof:

de beschikking van het Gerecht van 31 mei 2017 in zaak T-17/16 te vernietigen;

de zaak bijgevolg terug te verwijzen naar het Gerecht voor een uitspraak ten gronde op het beroep in eerste aanleg, of, indien het Hof van oordeel is dat de zaak in staat van wijzen is, de door rekwirant in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen en derhalve;

de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Commissie op grond van artikel 268 en artikel 340, tweede alinea, VWEU vast te stellen;

overlegging te gelasten van de door de Commissie vertrouwelijk verklaarde documenten die de noodzakelijke onderbouwing van het uitsluitingsbesluit vormen;

vergoeding te gelasten van de immateriële schade die voortvloeit uit de onrechtmatige gedraging van de Commissie, welke ex aequo et bono op 20 000 EUR wordt geraamd;

de Commissie te gelasten een brief te publiceren waarin zij zich tegenover rekwirant verontschuldigt, en rekwirant opnieuw te werk te stellen in Team Europe;

verweerster te verwijzen in alle kosten van de beide procedures.

Middelen en voornaamste argumenten

De bestreden beschikking geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting bij de juridische kwalificatie van de grondslag van de bij de eerste rechter aanhangig gemaakte schadevordering en is door de eerste rechter vastgesteld met schending van de motiveringsplicht.

De bestreden beschikking geeft ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting bij de juridische kwalificatie van de instemmingsbrief en is door de eerste rechter eveneens vastgesteld met schending van de motiveringsplicht. Deze laatste heeft de gegevens van het dossier verdraaid.