5.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 83/16


MS 5. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 31. mai 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-17/16: MS versus komisjon

(Kohtuasi C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: MS (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 31. mai 2017. aasta määrus kohtuasjas T-17/16;

sellest tulenevalt saata kohtuasi tagasi Üldkohtule temale esitatud hagi kohta sisulise otsuse tegemiseks või kui Euroopa Kohus leiab, et kohtuasja on võimalik lahendada, rahuldada apellandi poolt esimeses kohtuastmes esitatud nõuded ja seega;

tuvastada komisjoni lepinguväline vastutus ELTL artikli 268 ja artikli 340 teise lõigu alusel;

kohustada esitama komisjoni poolt konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid, mis kujutavad endast väljaarvamise otsuse jaoks vajalikku alust;

mõista komisjoni õigusvastasest tegevusest tuleneva mittevaralise kahju eest välja ex aequo et bono hinnatud summa 20 000 eurot;

kohustada komisjoni avaldama vabanduse hageja ees ja arvama hageja uuesti Team Europe koosseisu;

mõista mõlema kohtuastme kõik kohtukulud välja teiselt menetlusosaliselt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigusnormi, kuna selles on õiguslikult vääralt kvalifitseeritud Üldkohtule esitatud kahju hüvitamise nõude alus ning Üldkohus ei ole järginud põhjendamiskohustust.

Vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigusnormi ka sellega, et kokkulepet liitumise kohta on vääralt kvalifitseeritud ning Üldkohus ei ole järginud põhjendamiskohustust. Üldkohus on toimikut käsitlenud moonutanult.