5.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 83/16


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 MS proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 31. května 2017 ve věci T-17/16, MS v. Komise

(Věc C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: MS (zástupce: L. Levi, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 31. května 2017 ve věci T-17/16;

v důsledku toho vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl o základu žaloby, která u něj byla podána, v prvostupňovém řízení, nebo pokud má Soudní dvůr za to, že je stav řízení takový, že umožňuje vydat konečné rozhodnutí ve věci, aby vyhověl návrhovým žádáním navrhovatele předloženým v prvním stupni, a tudíž

uznal mimosmluvní odpovědnost Komise podle článků 268 a 340 druhého pododstavce SFEU;

nařídil předložení dokumentů prohlášených Komisí za důvěrné, které představují nezbytnou oporu pro rozhodnutí o vyloučení;

nařídil náhradu nemajetkové újmy vyplývající z chybného jednání Komise, vyčíslené ex aequo et bono na částku 20 000 eur;

nařídil Komisi zveřejnění omluvného dopisu pro žalobce a jeho znovuzařazení do Team Europe;

uložil další účastnici řízení náhradu veškerých nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadené usnesení je stiženo vadou nesprávného právního posouzení při právní kvalifikaci základu, z nějž vychází žaloba na náhradu škody, která byla předložena v prvním stupni, a porušením povinnosti uvést odůvodnění ze strany soudu prvního stupně.

Napadené usnesení je rovněž stiženo vadou nesprávného právního posouzení při právní kvalifikaci dohody a porušením povinnosti uvést odůvodnění ze strany soudu prvního stupně. Posledně uvedený zkreslil soudní spis.