5.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/16


Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от MS срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 31 май 2017 г. по дело T-17/16, MS/Комисия

(Дело C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: MS (представител: L. Levi, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

да се отмени определението на Общия съд от 31 май 2017 г. по дело T-17/16,

въз основа на това делото да се върне на Общия съд, за да се произнесе по същество по подадения пред него иск или, ако Съдът приеме, че фазата на производството му позволява да постанови решение по делото, да уважи исканията на жалбоподателя в първоинстанционното производство, и вследствие на това,

да установи извъндоговорната отговорност на Комисията на основание член 268 и член 340, втора алинея ДФЕС,

да разпореди представянето на документите, класирани като поверителни от Комисията, които са необходимо доказателство в подкрепа за решението за отстраняването му,

да разпореди поправяне на неимуществената вреда, произтичаща от виновното поведение на Комисията, оценена ex aequo et bono на 20 000 EUR,

да разпореди на Комисията да публикува извинително писмо до жалбоподателя и да го върне на работа в Team Europe,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски по двете производства.

Основания и основни доводи

Обжалваното определение е опорочено от грешка при прилагане на правото относно правната квалификация на основанието на иска за обезщетение, предявен в първоинстанционното производство, и от неизпълнение на задължението за мотивиране от първоинстанционния съд.

Обжалваното определение е опорочено и от грешка при прилагане на правото относно правната квалификация на писмото за съгласие и от неизпълнение на задължението за мотивиране от първоинстанционния съд. Последният е изопачил доказателствата по делото.