19.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 10. ledna 2018 – Eva Glawishing-Piesczek v. Facebook Ireland Limited

(Věc C-18/18)

(2018/C 104/26)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Eva Glawishing-Piesczek

Žalovaná: Facebook Ireland Limited

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (1) obecně některé z níže uvedených povinností poskytovatele hostingových služeb, který neprodleně neodstranil protiprávní informace, a to povinnosti odstranit nejen tyto protiprávní informace ve smyslu čl. 14 odst. 1 písm. a) směrnice o elektronickém obchodu, ale i další informace doslovně stejného znění:

a.a.

celosvětově?

a.b.

v příslušném členském státě?

a.c.

konkrétního uživatele celosvětově?

a.d.

konkrétního uživatele v příslušném členském státě?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku: Platí to v každém z uvedených případů i pro významově stejné informace?

3)

Platí to také pro významově stejné informace, jakmile se poskytovatel o této skutečnosti dozvěděl?


(1)  Úř. věst. 2000, L 178, s. 1.