9.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 123/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 9. januarja 2018 – Michael Dobersberger

(Zadeva C-16/18)

(2018/C 123/15)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: Michael Dobersberger

Druga stranka: Magistrat der Stadt Wien

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali področje uporabe Direktive 96/71/ES (1) z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (v nadaljevanju: tudi na kratko: Direktiva), predvsem člen 1(3)(a), obsega tudi opravljanje storitev, kakršne so oskrba potnikov s hrano in pijačo, postrežba na vlaku ali storitve čiščenja, ki jih opravijo delavci storitvenega podjetja s sedežem v državi članici, iz katere so delavci napoteni (Madžarska), za namene izpolnjevanja pogodbe, sklenjene s prevoznikom v železniškem prometu s sedežem v državi članici gostiteljici (Avstrija), če se te storitve opravljajo na mednarodnih vlakih, ki vozijo tudi skozi državo članico gostiteljico?

2.

Ali člen 1(3)(a) Direktive obsega tudi primer, da storitveno podjetje s sedežem v državi članici, iz katere so delavci napoteni, storitve, navedene v prvem vprašanju, ne opravlja za namene izpolnjevanja pogodbe, sklenjene s prevoznikom v železniškem prometu s sedežem v državi članici gostiteljici, ki ima na koncu od storitev korist (prejemnik storitev), ampak za namene izpolnjevanja pogodbe z drugim podjetjem s sedežem v državi članici gostiteljici, ki je v pogodbenem razmerju (podizvajalska veriga) s prevoznikom v železniškem prometu?

3.

Ali člen 1(3)(a) Direktive obsega tudi primer, da storitveno podjetje s sedežem v državi članici, iz katere so delavci napoteni, za opravljanje storitev, navedenih v prvem vprašanju, ne uporabi lastnih delavcev, ampak delavce drugega podjetja, katerih delo mu je bilo posredovano še v državi članici, iz katere so delavci napoteni?

4.

Ne glede na odgovore na vprašanja od prvega do tretjega: Ali pravo Unije, predvsem svoboda opravljanja storitev (člena 56 PDEU in 57 PDEU), nasprotuje nacionalni določbi, ki za podjetja, ki zaradi opravljanja storitve napotijo delavce na ozemlje druge države članice, določa obvezno upoštevanje pogojev za delo in zaposlitev v smislu člena 3(1) Direktive in spremljevalnih obveznosti (predvsem na primer obveznosti, ki v primeru čezmejne napotitve delavcev zadeva prijavo organu države članice gostiteljice, in obveznosti glede razpoložljivosti dokumentov o višini plačila in o prijavi teh delavcev za socialno zavarovanje) tudi za tiste primere, v katerih (prvič) čezmejno napoteni delavci sodijo k potujočemu osebju čezmejno dejavnega prevoznika v železniškem prometu ali podjetja, ki na vlakih tega prevoznika v železniškem prometu, ki prečkajo meje držav članic, opravlja tipične storitve prevoznika v železniškem prometu (oskrba potnikov s hrano in pijačo; postrežba na vlaku), v katerih (drugič) napotitev sploh ne temelji na pogodbi o opravljanju storitev ali vsaj ne na pogodbi o opravljanju storitev, sklenjeni med podjetjem, ki je delavce napotilo, in prejemnikom storitev v drugi državi članici, ker obveznost podjetja, ki je delavce napotilo, glede opravljanja storitev v razmerju do prejemnika storitev v drugi državi članici, temelji na podizvajalskih razmerjih (podizvajalska veriga), in v katerih (tretjič) napoteni delavci niso v delovnem razmerju s podjetjem, ki je delavce napotilo, ampak so v delovnem razmerju s tretjim podjetjem, ki je delo svojih delavcev posredovalo podjetju, ki je delavce napotilo, še v državi članici sedeža podjetja, ki je delavce napotilo?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 431).