9.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 123/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 9. januára 2018 – Michael Dobersberger

(Vec C-16/18)

(2018/C 123/15)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Michael Dobersberger

Ďalší účastník konania: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa oblasť pôsobnosti smernice 96/71/ES (1) Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (ďalej len „smernica“), osobitne jej článok 1 ods. 3 písm. a), aj poskytovanie služieb, akými je zabezpečovanie jedál a nápojov cestujúcim, boardservis alebo čistiace služby prostredníctvom zamestnancov podniku poskytujúceho služby so sídlom vo vysielajúcom členskom štáte (Maďarsko), a v rámci plnenia zmluvy so železničným podnikom so sídlom v prijímajúcom členskom štáte (Rakúsko), ak sa tieto služby poskytujú v medzinárodných vlakoch, ktoré jazdia aj cez prijímajúci členský štát?

2.

Zahŕňa článok 1 ods. 3 písm. a) smernice aj prípad, keď podnik poskytujúci služby so sídlom vo vysielajúcom členskom štáte poskytuje služby uvedené v otázke 1. nie v rámci plnenia zmluvy so železničným podnikom so sídlom v prijímajúcom členskom štáte, v prospech ktorého sa tieto služby v konečnom dôsledku uskutočňujú, ale v rámci plnenia zmluvy s ďalším podnikom so sídlom v prijímajúcom členskom štáte, ktorý je v zmluvnom vzťahu (subdodávateľská reťazec) s týmto železničným podnikom?

3.

Zahŕňa článok 1 ods. 3 písm. a) smernice aj prípad, keď podnik poskytujúci služby so sídlom vo vysielajúcom členskom štáte na účely poskytovania služieb uvedených v otázke 1. nenasadzuje vlastných pracovníkov, ale pracovníkov iného podniku, ktoré mu boli prenechané ešte vo vysielajúcom členskom štáte?

4.

Bez ohľadu na odpovede na otázky 1. až 3.: bráni právo Únie, najmä zásada slobodného poskytovania služieb (články 56 a 57 ZFEÚ), vnútroštátnej právnej úprave, ktorá povinne ukladá podnikom, ktoré vysielajú pracovníkov na územie iného členského štátu na účely poskytovania služieb, povinnosť dodržiavať vzťahy a podmienky zamestnania v zmysle článku 3 ods. 1 smernice, ako aj súvisiace záväzky (ako najmä tie, ktoré sa týkajú oznamovania cezhraničného vyslania pracovníkov príslušnému úradu prijímajúceho členského štátu, ako aj prepravovania dokladov o výške odplaty a o prihlásení týchto pracovníkov na účely sociálneho zabezpečenia) aj pre tie prípady, v ktorých (po prvé) cezhranične vyslaní pracovníci patria do cestujúceho personálu cezhranične pôsobiaceho železničného podniku alebo podniku, ktorý vo svojich vlakoch prekračujúcich hranice členských štátov poskytuje služby typické pre železničný podnik (poskytovanie jedál a nápojov cestujúcim, boardservis), a v ktorých (po druhé) medzi vysielajúcim podnikom a prijímateľom služby pôsobiacim v inom členskom štáte pre takéto vyslanie neexistuje buď vôbec žiadna zmluva o poskytovaní služieb, alebo prinajmenšom neexistuje žiadna zmluva medzi vysielajúcim podnikom a prijímateľom služby pôsobiacim v inom členskom štáte, pretože povinnosť plnenia vysielajúceho podniku voči prijímateľovi služby pôsobiacemu v inom členskom štáte je odôvodnená subdodávateľskými zmluvami (subdodávateľského reťazca), a v ktorých (po tretie) vyslaní pracovníci nie sú v pracovnom pomere s vysielajúcim podnikom, ale v pracovnom pomere s tretím podnikom, ktorý svojich pracovníkov prenechal vysielajúcemu podniku ešte v členskom štáte sídla vysielajúceho podniku?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431).