12.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/12


2018 m. sausio 5 d. Oleksandr Viktorovych Klymenko pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-245/15 Klymenko / Taryba

(Byla C-11/18 P)

(2018/C 094/15)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Oleksandr Viktorovych Klymenko, atstovaujamas avocate M. Phelippeau

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo panaikinti 2017 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimą byloje T-245/15.

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo patenkinti reikalavimus, pareikštus per procesą Bendrajame Teisme, būtent:

panaikinti 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364 (1) ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357 (2),

panaikinti 2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/318 (3) ir 2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/311 (4),

panaikinti 2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/381 (5) ir 2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/374 (6)

tiek, kiek šios priemonės susijusios su apeliantu, ir priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi apeliaciniame procese ir su prašymu dėl panaikinimo, pateiktu pareiškime dėl patikslinimo, susijusias išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą, apeliantas remiasi trimis pagrindais.

Pirma, jis teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, jog Europos Sąjungos Taryba pateikė konkrečius ir specifinius motyvus, pagrindžiančius jam taikomas ribojamąsias priemones, ir kad Bendrasis Teismas klydo laikydamas Ukrainos generalinę prokuratūrą „aukšta teisėsaugos institucija“.

Antra, jis tvirtina, kad Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad įtraukimo į sąrašą kriterijus, kuriuo remtasi ginčijamuose aktuose, atitiko BUSP tikslus.

Trečia, jis teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, padarydamas išvadą, jog ribojamąja priemone nebuvo pažeistos nuosavybės teisės.


(1)  2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 25)

(2)  2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 62, 2015, p. 1)

(3)  2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 76)

(4)  2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 60, 2016, p. 1)

(5)  2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 34)

(6)  2017 m. kovo 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/374, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 58, 2017, p. 1)