12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/12


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 Oleksandrem Viktorovyčem Klymenkem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 8. listopadu 2017 ve věci T-245/15, Klymenko v. Rada

(Věc C-11/18 P)

(2018/C 094/15)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Oleksandr Viktorovyč Klymenko (zástupkyně: M. Phelippeau, advokátka)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 8. listopadu 2017 ve věci T-245/15.

Navrhovatel navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl návrhovým žádáním předloženým navrhovatelem v řízení před Tribunálem v rozsahu upřesněném níže, a to:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015 (1); a prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015 (2);

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016 (3); a prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016 (4);

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017 (5); a prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/374 ze dne 3. března 2017 (6),

v rozsahu, v němž se uplatní na navrhovatele, a uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a o žalobě na neplatnost formulované v návrhu na úpravu žaloby.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu tohoto kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel následující důvody:

Zaprvé tvrdí, že Tribunál měl neoprávněně za to, že Rada Evropské unie nezjistila skutečné a konkrétní důvody, které odůvodnily omezující opatření uložená navrhovateli, a že Tribunál nesprávně popsal Generální prokuraturu Ukrajiny jako „vysoký soudní orgán“.

Zadruhé tvrdí, že Tribunál nezohlednil, že kritérium zápisu na seznam obsažené v dotčených aktech odpovídalo cílům SZBP.

Zatřetí tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že omezující opatření nepředstavuje porušení vlastnického práva.


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/364 ze dne 5. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2015, L 62, s. 25).

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/357 ze dne 5. března 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2015, L 62, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2016, L 60, s. 76).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2016, L 60, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/381 ze dne 3. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2017, L 58, s. 34).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/374 ze dne 3. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2017, L 58, s. 1).