12.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/12


Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Oleksandr Viktorovych Klymenko срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2017 г. по дело T-245/15, Klymenko/Съвет

(Дело C-11/18 P)

(2018/C 094/15)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Oleksandr Viktorovych Klymenko (представител: M. Phelippeau, avocate)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда да отмени решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2017 г. по дело T-245/15.

Жалбоподателят моли Съда да се произнесе по исканията, направени в производството пред Общия съд, а именно:

за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година (1) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година (2);

за отмяна на Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година (3) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година (4);

за отмяна на Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година (6),

в частите, в които тези мерки засягат жалбоподателя, и да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски в производството по обжалване и по искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания.

Първо, според него Общият съд неправилно приел, че Съветът на Европейския съюз е посочил специфичните и конкретни съображения, поради които са наложени ограничителните мерки на жалбоподателя, и неправилно квалифицирал главната прокуратура на Украйна като „висш съдебен орган“.

Второ, според него Общият съд неправилно приел, че критериите за включване в спорните актове отговарят на целите на ОВППС.

Трето, той твърди, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че ограничителните мерки не нарушават правото на собственост.


(1)  Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 76).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 1).

(5)  Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 34).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 1).