23.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/22


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 společností Marine Harvest ASA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. října 2017 ve věci T-704/14, Marine Harvest ASA v. Evropská komise

(Věc C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Marine Harvest ASA (zástupce: R. Subiotto, QC)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zčásti či zcela zrušil rozsudek Tribunálu;

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2014, nebo podpůrně zrušil pokuty uložené navrhovatelce tímto rozhodnutím, nebo ještě podpůrněji významně snížil výši pokut uložených navrhovatelce tímto rozhodnutím;

uložil Komisi povinnost nahradit náklady, které navrhovatelka vynaložila v tomto řízení a v řízení před Tribunálem;

v případě potřeby vrátil věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí v souladu s rozsudkem Soudního dvora;

přijal jakákoli jiná opatření, která považuje za vhodná.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí navrhovatelka dva důvody.

1.

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když v této věci neuplatnil čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 (1).

a.

Zaprvé se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu „jediné spojení“, když neuplatnil bod 20 odůvodnění nařízení č. 139/2004 jako základ pro výklad úmyslu unijního normotvůrce považovat za „jediné spojení“ všechny operace, které jsou „úzce propojeny propojením jejich podmínek“.

b.

Zadruhé se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu odůvodnění čl. 7 odst. 2 nařízení č. 139/2004.

2.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když uložil dvě pokuty za totéž jednání.

a.

Rozsudek je v rozporu se zásadou ne bis in idem, neboť ukládá Marine Harvest pokutu dvakrát za nabytí vlastnictví k 48,5 % podílu pana Maleka: 10 milionů eur na základě čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení č. 139/2004 za údajné uskutečnění spojení před jeho oznámením (údajné porušení čl. 4 odst. 1 nařízení č. 139/2004) a dále 10 milionů eur základě čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení č. 139/2004 za údajné uskutečnění spojení před jeho schválením (údajné porušení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 139/2004).

b.

Podpůrně, rozsudek je v rozporu se zásadou pro započtení, jelikož nezohlednil první sankci při ukládání druhé sankce.

c.

Ještě podpůrněji, Tribunál se v rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když neuplatnil zásadu souběžnosti protiprávního jednání: údajné porušení oznamovací povinnosti podle čl. 4 odst. 1 je zvláštním druhem protiprávního jednání splývajícím s údajným porušením povinnosti zdržet se jednání podle čl. 7 odst. 1 I nařízení č. 139/2004, které je obecnějším protiprávním jednáním.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. 2004, L 24, s. 1; Zvl. vyd. 08/03, s. 40).