23.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/22


Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Marine Harvest ASA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 26 октомври 2017 г. по дело T-704/14, Marine Harvest ASA/Европейска комисия

(Дело C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Marine Harvest ASA (представител: R. Subiotto QC)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Общия съд, изцяло или частично,

да се отмени решението на Комисията от 23 юли 2014 г. или при условията на евентуалност, да се отменят наложените на жалбоподателя глоби в резултат на това решение, или при условията на евентуалност спрямо предходното искане, да се намалят значително глобите, наложени на жалбоподателя в резултат на това решение,

да се осъди Комисията да заплати съдебните и други разходи на жалбоподателя, възникнали в това производство и в производството пред Общия съд,

при необходимост, да се върне делото на Общия съд, за да го преразгледа в съответствие с решението на Съда,

да се постановят и други мерки, които Съдът приеме за уместни.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква две основания.

1.

С първото основание жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка в правото, като не е приложил член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 (1) (по-нататък „Регламент № 139/2004“) по това дело.

а)

Първо, Общият съд е допуснал грешка в правото при тълкуването на понятието за „една-единствена концентрация“, отхвърляйки по-специално съображение 20 от Регламент № 139/2004 като основа за тълкуване на намерението на европейския законодател да разглежда като „една-единствена концентрация“ всички операции, които са „тясно свързани във връзка с условие“.

б)

Второ, Общият съд е допуснал грешка в правото при тълкуването на смисъла на член 7, параграф 2 от Регламент № 139/2004.

2.

С второто си основание жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка в правото, налагайки две глоби за едно и също поведение.

а)

Решението на Общия съд нарушило принципа ne bis in idem, тъй като по силата на това решение на Marine Harvest се налага глоба два пъти за придобиването на дялово участие от г-н Malek в размер на 48,5 %: веднъж 10 милиона евро на основание член 14, параграф 2, буква a) от Регламент № 139/2004 за твърдяно осъществяване на концентрация преди уведомяване (твърдение за нарушение на член 4, параграф 1 от Регламент № 139/2004), а след това още 10 милиона евро на основание член 14, параграф 2, буква б) от Регламент № 139/2004 за твърдяно осъществяване на концентрация преди разрешаването ѝ (твърдение за нарушение на член 7, параграф 1 от Регламент № 139/2004).

б)

при условията на евентуалност, решението нарушило принципа на приспадане, защото не взело предвид първата санкция при определянето на втората.

в)

при условията на евентуалност спрямо предходното твърдение за нарушение, решението допуснало грешка в правото, като не приложило принципа за съвкупността от нарушения: твърдяното нарушение на задължението за уведомяване в член 4, параграф 1 било по-специалното нарушение, поради което то обхваща твърдяното нарушение на задължението за statu quo в член 7, параграф 1 от Регламент № 139/2004, което било по-общото нарушение.


(1)  Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 201).