9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3 januari 2018 – Michael Winterhoff i egenskap av konkursförvaltare för DIREKTexpress Holding AG mot Finanzamt Ulm

(Mål C-4/18)

(2018/C 123/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Michael Winterhoff i egenskap av konkursförvaltare för DIREKTexpress Holding AG

Motpart: Finanzamt Ulm

Tolkningsfrågan

Är en näringsidkare som utför formell delgivning av handlingar enligt offentligrättsliga bestämmelser en ”tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster”, i den mening som avses i artikel 2 led 13 i direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 (1), som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster eller delar därav, och är dessa tjänster undantagna från mervärdesskatt enligt artikel 132.1 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 1998, s. 14).

(2)  EUT L 347, 2006, s. 1.