9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 3. jaanuaril 2018 – Michael Winterhoff kui DIREKTexpress Holding AG vara pankrotihaldur versus Finanzamt Ulm

(Kohtuasi C-4/18)

(2018/C 123/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Michael Winterhoff kui DIREKTexpress Holding AG vara pankrotihaldur

Vastustaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Finanzamt Ulm

Eelotsuse küsimus

Kas ettevõtja, kelle tegevus on dokumentide ametlik kättetoimetamine vastavalt avaliku õiguse normidele, on 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ (1) artikli 2 punkti 13 tähenduses „universaalteenuse osutaja“, kes osutab universaalset postiteenust või selle osi, ja kas kõnealune teenus on nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (2), artikli 132 lõike 1 punkti a alusel maksuvaba?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT 1998, L 15, lk 14; ELT eriväljaanne 06/03, lk 71).

(2)  ELT 2006, L 347, lk 1.