9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 123/9


Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 3 януари 2018 г. — Michael Winterhoff, синдик на DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm

(Дело C-4/18)

(2018/C 123/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Michael Winterhoff, синдик на DIREKTexpress Holding AG

Ответник: Finanzamt Ulm

Преюдициален въпрос

Представлява ли данъчнозадълженото лице, което извършва официално връчване на документи съгласно публичноправни разпоредби, „доставчик на универсална услуга“ по смисъла на член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО от 15 декември 1997 г. (1), който предоставя универсална пощенска услуга или части от нея, и освободена ли е доставката на тази услуга съгласно член 132, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (2)?


(1)  Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 1998 г., стр. 14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 3, стр. 12).

(2)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.