19.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 2 stycznia 2018 r. – SIA Oriola Rīga / Valsts ieņēmumu dienests

(Sprawa C-1/18)

(2018/C 104/23)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: SIA Oriola Rīga

Strona przeciwna postępowania kasacyjnego: Valsts ieņēmumu dienests

Pytania prejudycjalne

1)

Czy w przypadkach, w których przywożonymi towarami są produkty lecznicze, przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art. 30 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (1) oraz art. 151 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (2) należy uznać, że towarami podobnymi są te produkty lecznicze, w przypadku których substancja czynna oraz jej ilość są takie same (lub podobne), czy też przy ustalaniu, czy dane towary są podobne, należy również brać pod uwagę pozycję rynkową, to znaczy popularność i popyt na dany produkt leczniczy oraz pozycję rynkową jego producenta?

2)

Czy przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art. 30 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 stosuje się elastycznie termin dziewięćdziesięciu dni określony w art. 152 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2454/93?

3)

Jeśli wspomniany termin stosuje się elastycznie, czy należy przyznać pierwszeństwo danym dotyczącym transakcji dokonanych w terminie krótszym po dniu przywozu towarów podlegających wycenie, których przedmiotem są towary identyczne lub podobne sprzedawane w ilości pozwalającej na określenie ceny jednostkowej, czy też transakcje bardziej oddalone w czasie, ale których przedmiotem są w szczególności przywożone towary?

4)

Czy przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art. 30 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 należy stosować udzielone rabaty, a co za tym idzie faktyczną cenę sprzedaży towarów?


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. 1992, L 302, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. 1993, L 253, s. 1).