19.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. janvārī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “Oriola Rīga”/Valsts ieņēmumu dienests

(Lieta C-1/18)

(2018/C 104/23)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: SIA “Oriola Rīga”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tajos gadījumos, kad ievestās preces ir medikamenti, nosakot ievesto preču muitas vērtību atbilstoši Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 30. panta 2. punkta “b” apakšpunktam un Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 151. panta 4. punktam, par līdzīgām precēm uzskatāmi tie medikamenti, kuru sastāvā ir vienādas (līdzīgas) aktīvās vielas un to daudzums, vai arī, identificējot līdzīgās preces, jāņem vērā arī konkrētā ievestā medikamenta un tā ražotāja tirgus pozīcija, proti, popularitāte un pieprasījums?

2)

Vai, nosakot ievesto preču muitas vērtību atbilstoši Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 30. panta 2. punkta “c” apakšpunktam, Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 152. panta 1. punkta“b” apakšpunktā noteiktais 90 dienu termiņš ir piemērojams elastīgi?

3)

Ja noteiktais termiņš ir piemērojams elastīgi, tad kuriem datiem šādā gadījumā dodama priekšroka – datiem par vērtējamo preču ievešanas brīdim tuvākiem darījumiem ar vienādām vai līdzīgām precēm, kas pārdotas pietiekamā kopapjomā, lai varētu noteikt vienas vienības cenu, vai tālākiem darījumiem ar konkrētajām ievestajām precēm?

4)

Vai, nosakot ievesto preču muitas vērtību atbilstoši Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 30. panta 2. punkta “c” apakšpunktam, ir piemērojamas piešķirtās atlaides, kas noteikušas cenu, par kādu preces faktiski pārdotas?


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1992, L 302, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā: 2. nodaļa, 4. sējums, 307. lpp.).

(2)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1993, L 253, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā: 2. nodaļa, 6. sējums, 3. lpp.).