26.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 72/43


28. detsembril 2017 esitatud hagi – Negru versus EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Kohtuasi T-837/17)

(2018/C 072/54)

Hagiavalduse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Alexandru Negru (Iași, Rumeenia) (esindaja: advokaat I.-M. Iliescu)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sky plc (Isleworth, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Skyprivate“ sisaldava kujutismärgi ELi nimetav rahvusvaheline registreering

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 12. oktoobri 2017. aasta otsus asjas R 349/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.