26.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/43


Sag anlagt den 28. december 2017 — Negru mod EUIPO — Sky (SkyPrivate)

(Sag T-837/17)

(2018/C 072/54)

Stævningen er affattet på rumænsk

Parter

Sagsøger: Alexandru Negru (Iași, Rumænien) (ved advokat I.-M. Iliescu)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Sky plc (Isleworth, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger: Alexandru Negru

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket, der indeholder ordbestanddelen »Skyprivate«

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. oktober 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 349/2017-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.