26.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 72/43


Жалба, подадена на 28 декември 2017 г. — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate)

(Дело T-837/17)

(2018/C 072/54)

Език на жалбата: румънски

Страни

Жалбоподател: Alexandru Negru (Яш, Румъния) (представител: адв. I.-M. Iliescu)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Sky plc (Isleworth, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка, съдържаща словния елемент „Skyprivate“

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 12 октомври 2017 г. по преписка R 349/2017-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.