19.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/19


27. detsembril 2017 esitatud hagi – Coesia versus EUIPO (Kahest punasest kaldjoonest moodustuva ümmarguse vormi kujutis)

(Kohtuasi T-829/17)

(2018/C 063/26)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Coesia SpA (Bologna, Itaalia) (esindaja: advokaat S. Rizzo)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk (Kahest punasest kaldjoonest moodustuva ümmarguse vormi kujutis) – registreerimistaotlus nr 13 681 151

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1272/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine.