19.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 63/19


Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2017 r. – Quadri di Cardano / Komisja

(Sprawa T-828/17)

(2018/C 063/25)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci N. de Montigny i J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

Stwierdzenie, że,

stwierdza się nieważność decyzji z dnia 28 lutego 2017 r. PMO, w drodze której zawiadomiono go o windykacji dodatku zagranicznego w wysokości 16 %, który został mu przyznany, a także kosztów transportu, z których zwrotu skorzystał na mocy art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, w okresie zatrudnienia w EASME, licząc od dnia 16 maja 2014 r.;

w razie potrzeby, [stwierdza się nieważność] rozliczeń wynagrodzenia skorygowanych w następstwie doręczenia wskazanej wyżej decyzji;

pozwana zostaje obciążona kosztami postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 85 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz zasady pewności prawa, oczywistego błędu w ocenie i naruszenia zasady dobrej administracji.