19.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/19


Prasība, kas celta 2017. gada 22. decembrī – Quadri di Cardano/Komisija

(Lieta T-828/17)

(2018/C 063/25)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Quadri di Cardano (Alikante, Spānija) (pārstāvji: N. de Montigny un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt un nospriest:

ka sākot ar 2014. gada 16. maiju tiek atcelts Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) 2017. gada 28. februāra lēmums, ar ko viņam tika paziņots par tam piešķirtā ekspatriācijas pabalsta 16 % apmērā, kā arī ceļa izdevumu atgūšanu, kurus viņš saņēma atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantam viņa nodarbinātības laikposmā Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrā (EASME);

ciktāl nepieciešams [atcelt] pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas spēkā stājušos algas aprēķinus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Pirmais pamats ir par Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 85. panta pārkāpumu.

2.

Otrais pamats ir par tiesiskās paļāvības principa, kā arī tiesiskās noteiktības principa pārkāpumu, acīmredzamu kļūdu vērtējumā, kā arī labas pārvaldības principa pārkāpumu.