12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/39


Sag anlagt den 14. december 2017 — Nerantzaki mod Kommissionen

(Sag T-813/17)

(2018/C 052/52)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Eleni Nerantzaki (Bruxelles, Belgien) (ved advokat N. Korogiannakis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen fra EPSO’s udvælgelseskomité af 7. marts 2017 om ikke at give sagsøgeren adgang til den næste fase af den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/331/16.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse Ares(2017)s. 4916702 af 14. september 2017 om afslag på sagsøgerens klage over afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/331/16.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgerens sagsomkostninger og andre omkostninger og udgifter i forbindelse med dette søgsmål.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

1.

Første anbringende om, at sagsøgte har anlagt et åbenbart urigtigt skøn ved bedømmelsen af sagsøgerens faglige kvalifikationer.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/331/16.

3.

Tredje anbringende om en utilstrækkelig og selvmodsigende begrundelse, som udgør en tilsidesættelse af såvel vedtægtens artikel 25 som vedtægtens artikel 90, stk. 2.