12.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/39


Žaloba podaná dne 14. prosince 2017 – Nerantzaki v. Komise

(Věc T-813/17)

(2018/C 052/52)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Eleni Nerantzaki (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Korogiannakis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí výběrové komise EPSO ze dne 7. března 2017 o nepřipuštění žalobkyně do další fáze otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/331/16,

zrušil rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování Ares(2017)s. 4916702 ze dne 14. září 2017 o zamítnutí stížnosti žalobkyně proti rozhodnutí o jejím nepřipuštění do otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/331/16;

uložil žalované náhradu nákladů řízení a dalších výdajů vynaložených žalobkyní v souvislosti s touto žalobou.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení žalované v souvislosti s profesní kvalifikací žalobkyně.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/331/16.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nedostatečného a rozporného odůvodnění, které představuje porušení článku 25 a čl. 90 odst. 2 služebního řádu.