12.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 52/39


Жалба, подадена на 14 декември 2017 г. — Nerantzaki/Комисия

(Дело T-813/17)

(2018/C 052/52)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Eleni Nerantzaki (Брюксел, Белгия) (представител: N. Korogiannakis, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решението на конкурсната комисия на EPSO от 7 март 2017 г., с което кандидатът не се допуска до следващия етап на конкурс на общо основание EPSO/AD/331/16;

да отмени решението на органа по назначаване Ares(2017)s. 4916702 от 14 септември 2017 г., с което се отхвърля подадената от кандидата жалба срещу решението за недопускане на кандидата до конкурса на общо основание EPSO/AD/331/16;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски на жалбоподателя, както и направените от него разноски във връзка с настоящата жалба.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е изведено от явна грешка в преценката на ответника при оценяването на професионалната квалификация на жалбоподателя.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на обявлението за конкурс EPSO/AD/331/16.

3.

Третото основание е изведено от недостатъчно и противоречиво мотивиране, което представлява нарушение както на член 25, така и на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.