12.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/37


11. detsembril 2017 esitatud hagi – BASF ja REACH & colours versus ECHA

(Kohtuasi T-806/17)

(2018/C 052/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa) ja REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Ungari) (esindajad: advokaadid R. Cana, E. Mullier ja H. Widemann, ning barrister D. Abrahams)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Kemikaaliameti 2. oktoobri 2017. aasta otsus DSH-30-3-D-0122-2017, mis võimaldab tutvuda ühiselt esitatud taotlusega kemikaali heksanaatrium 2,2’-[vinüleenbis[3-sulfonato-4,1-fenüleen)imino[6-(dietüülamino)-1,3,5-triasiin-4,2-diüül]imino]bis(benseen-1,4-disulfonaat) (EÜ nr 255-217-5) kohta;

mõista käesoleva menetluse kulud välja kostjalt;

võtta muid või edasisi meetmeid, mida kohus peab vajalikuks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad neli väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „kemikaaliamet“) tegi olulise faktivea, jättes vaidlustatud otsuse põhjendustest välja asjakohaseid faktilisi asjaolusid.

Hagejate sõnul tugineb kemikaaliamet – jättes täiesti tähelepanuta jõupingutused, mida asjaosalised tegid enne 2017. aastat, ja tehes faktiliselt valesid järeldusi seoses esimese hageja isikuga ning kemikaaliameti teabepäringule vastuse esitamise kuupäevaga – valesti tuvastatud faktilistele asjaoludele, mis on vastuolus hea halduse põhimõttega ja muudab vaidlustatud otsuse sellisel määral õigusvastaseks, et see tuleb tühistada.

2.

Teine väide, et kemikaaliamet on teinud ilmseid hindamisvigu, jättes olulised faktilised ja muud asjaolud osaliselt hindamata ning järeldades, et taotluse esitaja on teinud rohkem jõupingutusi kui hagejad, ning jättes arvesse võtmata REACH-määruse (1) artikli 25.

Hagejate sõnul on kemikaaliamet teinud ilmse hindamisvea, kuna ta ei võtnud arvesse kõiki olulisi faktilisi ja muid asjaolusid olukorras, mille reguleerimine on vaidlustatud otsuse eesmärk, ning kuna ta järeldas, et taotluse esitaja on teinud rohkem jõupingutusi kui hagejad, ning kuna ta ei võtnud arvesse hagejate muresid seoses selgroogsetel loomadel tehtavate katsete dubleerimisega taotluse esitaja poolt, mis on vastuolus REACH-määruse artikliga 25.

3.

Kolmas väide, et kemikaaliamet rikkus õiguskindluse põhimõtet, asetades hagejad õiguskindluse mõttes vastuvõetamatusse olukorda seoses taotluse esitaja võimalusega tugineda hagejate andmetele ning taotluse esitaja andmete kvaliteedi ja nõuetele vastavusega.

Hagejad on seisukohal, et vaidlustatud otsust vastu võttes rikkus kemikaaliamet õiguskindluse põhimõtet, kuna ta ei piira juurdepääsu hagejate ühiselt esitatud andmetele, ehkki taotluse esitaja on esitanud registreerimistaotluse täieliku opt-out’i korras, ja kuna kemikaaliamet ei ole käsitlenud probleeme seoses täielikku opt-out’i hõlmava toimikuga (selgroogsetel loomadel tehtavate katsete kvaliteet ja võimalik dubleerimine). Seetõttu puudub hagejatel õiguskindlus küsimuses, kuidas oma õigusi kaitsta, sest taotluse esitajale antud õiguste ulatus on jäänud läbipaistmatuks.

4.

Neljas väide, et kemikaaliamet on rikkunud oma põhjendamiskohustust, jättes selgitamata, miks ta ei pea 2017. aastale eelnenud kirjavahetust oluliseks.

Kemikaaliamet tugines vaidlustatud otsuse tegemisel pelgalt murdosale poolte vahel peetud läbirääkimistest ning piirdus ülevaate andmisel meelevaldselt vaid mõne pooltevahelise seisukohavahetusega alates jaanuarist 2017. Hagejad olid esitanud kogu sellesisulise kirjavahetuse endi ja taotluse esitaja vahel, tuues välja, miks see kirjavahetus on oluline. Hoolimata hagejate selgitusest selle kirjavahetuse olulisuse kohta, ei põhjendanud kemikaaliamet, miks ta ei pea hagejate ja SSSi vahel enne jaanuari 2017 peetud kirjavahetust oluliseks ja õigupoolest eirab seda täiesti.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT 2006, L 396, lk 1).